Společnost Velija s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne, neprodá ani nepronajme třetí osobě s výjimkou společnotí zajišťujících přepravu objednávky směrem k zákazníkovi. Předané údaje budou složit výhradně pro účely komunikace doručovatele zásilky s adresátem, tzn. informování o pohybu zásilky.

 

Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.

 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Správcem osobních údajů, kterým je společnost Velija s.r.o., se sídlem Švermova 539, 537 01 Chrudim 2, IČO: 03484505, tímto uděluji souhlas, aby zpracovávala po nezbytně nutnou dobu mé osobní údaje, a to v tištěné i elektronické formě.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovány zahrnují:

Souhlas uděluji dobrovolně za účelem úspěšného zpracování vytvořené objednávky