Zlatý Prsten EMC WGR0474
Zakázkovou výrobou se rozumí zhotovení věci na zakázku dle Občanského zákoníku § 644.
  • Týká se zejména zlatých šperků.
  • Zhotovitel si vyhrazuje právo přijmout od objednavatele zálohu na zhotovení zakázky ve výši 30% z celkové ceny díla. Lhůta pro zhotovení zakázky (doba dodání) začíná v den úhrady zálohové faktury vystavené zhotovitelem.
  • Při odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů od úhrady zálohové faktury bude objednavateli vrácena záloha v plné výši.
  • Odstoupením od smlouvy v době delší 5 pracovních dnů není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
  • Objednatel může od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.
  • Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení termínu zhotovení díla, navýšení ceny, nebyl-li zhotovitelem předem písemně informován.
  • Na zboží vyrobené na zakázku se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v rámci ochranné 14 denní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu.

    Všeobecné obchodní podmínky